Основни данни за акциите на БТК

Пълно име на компанията: „Българска телекомуникационна компания” ЕАД
Адресна регистрация: София, България
Индустрия: Телекомуникации
Дата на първоначално публично предлагане: 27 януари 2005 г.
Вид на ценните книжа: Обикновени акции
Номинална стойност при първоначалното публично предлагане: 35.00 лв.
Сплит на акциите: 35-за-1, валиден от 14 юли 2005 г.
Настояща номинална стойност: 1.00 лв.
Брой на акциите в обръщение: 288,764,840
Валута: Български лева (BGN)
Финансова година: 1 януари - 31 декември
ISIN код на емисията BG1100005997
Дата на отписване от регистъра на публичните дружества 6 ноември 2013 г.